„Od bierności do aktywności”

Numer projektu: RPLU.11.01.00-06-0207/17
Okres realizacji: 2018-10-01 do 2019-11-30

 

KRÓTKIE STRESZCZENIE PROJEKTU

Celem projektu Fundacji Aktywne Społeczeństwo jest aktywizacja społeczno- zawodowa 60 osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. Lubelskiego do 11.2019 roku poprzez realizację: poradnictwa psychologiczno- społecznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów miękkich kompetencji zawodowych, szkoleń/ kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, 3 miesięczny staż oraz poradnictwa zawodowego.

GRUPA DOCELOWA

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. Lubelskiego wyłącznie z wyłącznie z gmin, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego. Wsparciem objętych zostanie 60 osób z niepełnosprawnością (36K, 24M), doznających wykluczenia społecznego zgodnie z katalogiem osób, które można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym określonym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do grup docelowych z WL z wyłącznie z gmin, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego (pracują lub zamieszkują na obszarze GOW w rozumieniu przepisów KC). Zgodnie z zasadą udzielenia wsparcia osobom najbardziej potrzebującym, Wnioskodawca postanowił skierować projekt do 100% OZN (KPR). Projekt nie będzie skoncentrowany na wsparciu os poniżej 18. roku życia tj. osoby w wieku poniżej 18 roku życia nie będą grupy docelowej w projekcie (KFS).

Uzasadnienie:

1. OZN
Jednym z najważniejszych powodów korzystania z pomocy społecznej w WL jest wysoka stopa bezrobocia – w WL wynosiła w 09.2017 8,9% a w GOW od 11,3% do 18,2 %. Wspieranie bezrobotnych mieszkańców zwłaszcza OZN wymaga rozmaitych działań aktywizujących mających na celu podniesienie ich potencjału zawodowego i wyrównanie szans na rynku pracy WL bardziej narażone są na probl ubóstwa.

2.STATUS NA RYNKU PRACY:
W przypadku osób bezrobotnych wsparcie zostanie skierowane wyłącznie do osób z III profilem pomocy (10 UP). Pozostałą część grupy docelowej stanowić będą osoby bierne zawodowo (50 UP)

3. Obszar
100% UP stanowią mieszkańcy woj. Lubelskiego – tyko gminy, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla WL, a Wn podpisze z OPS umowę/porozumienia o współpracy w zakresie koordynacji aktywizacji społeczno – zawodowej UP, którzy zostali objęci działaniami aktywizacji zawodowej. Bez pomocy obszary te są zagrożone izolacją oraz pogłębianiem się niekorzystnych zjawisk społecznych: bieda, brak pracy, bezrobocie pokoleniowe, konieczność korzystania z pomocy społecznej czy POPŻ. Powiaty objęte wsparciem nie zapewniają skutecznej pomocy dla OZN. Brakuje Zakładów Aktywności Zawodowej, które wspierają OZN na rynku pracy.

5. WIEK I WYKSZTAŁCENIE
Wn zamierza objąć wsparciem OZN pow 18 r.ż. Wsparcie zostanie skierowane do osób o niskich kwalifikacjach ponieważ wśród OZN przeważają osoby o niskim poziomie wykształcenia.

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU

– Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę uczestników projektu: 60 UP (36K,24M) x4 h.
– Blok miękkich kompetencji społecznych:
PORADN PSYCHOLOGICZNO – SPOŁECZNE -60 UP x 5 h,
GR WARSZTATY KOMPETENCJI I UM SPOŁ -5gr x 12 UP x 24 h (4 dni x 6 h),
– Blok miękkich kompetencji zawodowych:
Warsztat zawod kompetencji interpers: 60 UP (36K,24M). 5gr x 12 osób x 6h,
Rynek pracy i warsztat edukacyjny 60 UP (36K,24M). 5gr x 12 osób x 12h,
Warsztat autoprezentacji – 60 UP (36K,24M). 5gr x 12 osób x 6h,
– Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe:
60UP (36K,24M). Zg z IŚR Szczeg brane będą pod uwagę branże i zawody w których istnieje największe zapotrzeb w WL zg z BAROMETREM ZAWODOÓW 2017R
– Staże zawodowe: 60UP (36K,24M) Stanowiska na stażu zostaną powiązane z tematyką szkoleń ,zgodne z IPD i pos dotychczas kwalif i kompetencji UP. Czas trwania stażu to 4 m-ce.
– Pośrednictwo Pracy: 60UP (36K,24M) x 8h – Celem jest wsparcie w zakresie poszukiwania pracy oraz znalezienia zatrudnienie zgodne z posiadanymi i nabytymi kwalifikacjami, kompetencjami. Pośr realiz w ostatnich miesiącach stażu i po jego zakończeniu.
– stypendia:
* stypendium szkoleniowe (kompetencje, kwalifikacje): średnio 120 h x 8,54 zł = 1024,8 zł brutto brutto
* stypendium stażowe 3 miesiące dla 60 uczestników: 1 281,16 brutto brutto/m-c
– wynagrodzenie dla opiekuna stażu: 750 zł brutto brutto/uczestnika projektu (max 2 ucz. na 1 opiekuna).

Wartość projektu: 951 846,00 zł w tym dofinansowanie projektu z UE: 809 069,10 zł