„Liderzy Zmiany”

Numer projektu: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18
realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne
Działanie: 7.1 Aktywna Integracja
Nazwa Wnioskodawcy:
CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO Katarzyna Frańczak
Biuro projektu: ul. Stodolna 6a 62-540 Kleczew
Okres realizacji projektu: 01.09.2018- 31.12.2020
Wartość projektu: 712 402,13 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 605 541,81 zł.

 

Cel główny projektu:
Wzrost aktywności społeczno zawodowej wśród 60 osób – 36 kobiet i 24 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem oraz doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, dzięki realizacji zindywidualizowanego wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji w terminie 01.09.2018- 31.12.2020.

Główne działania w projekcie:
1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji (60 osób) – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym- 3h/ osoba, dla 60 osób, spotkania indywidualne z psychologiem – 3h/ osoba,
2. Blok miękkich kompetencji społecznych (60 os.) – indywidualne spotkania z psychologiem 4h/ osoba.
3. Blok miękkich kompetencji zawodowych ( 60 os.) – grupowe spotkania z trenerem (5 gr x 8 h)
4. Szkolenia / Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe (60 os) śr. 120h / os
5. Kompleksowe pośrednictwo pracy (60 os.) – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – 6h/ osoba
6. Wysokiej jakości staże zawodowe (30 os) – przygotowanie Uczestników do podjęcia zatrudnienia, czas trwania 3 miesiące.

Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest do 60 osób (w tym 36 kobiety i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego, w tym: – 20 osoby – 12 kobiet i 8 mężczyzn w wieku powyżej 18 r.ż., doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, pozostające bez zatrudnienia oraz – 40 osób – 24 kobiety i 16 mężczyzn w wieku powyżej 18 r.ż., doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, biernych zawodowo. Uczestnicy projektu to osoby fizyczne, które nie uczą się, nie pracują, zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Rekrutacja:
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego, spełniających warunki uczestnictwa określone Regulaminie, które złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych.
O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 r.ż., bezrobotne lub bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne mieszkające w gminach poniżej progu defaworyzacji województwa wielkopolskiego.

Kryteria formalne:
– Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ( 10pkt)
– Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (12pkt)
– Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (10pkt)
W przypadku takiej samej liczby punktów zdecyduje kolejnośc zgłoszeń.