Akcja Aktywizacja

Numer projektu RPWP.07.01.02-30-0003/19 Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja Podziałanie 7.1.2. Aktywna integracja- projekty konkursowe   Nazwa wnioskodawcy: Bud Komplex Jakub Frańczak Partner : Centrum Rozwoju Zawodowego…

 Twój sukces z POWEREM

Twój sukces z POWEREM

Firma Centrum Rozwoju Zawodowego informuje, że od lutego 2021r. realizuje na terenie woj. świętokrzyskiego projekt dofinansowany ze środków UE „ Twój sukces z POWEREM !” Nr projektu: POWR.01.02.01-26-0018/20 Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 [48K/32M] osób w wieku 18-29 lat, które są bierne zawodowo…

Od bierności do aktywności

„Od bierności do aktywności” Numer projektu: RPLU.11.01.00-06-0207/17 Okres realizacji: 2018-10-01 do 2019-11-30   KRÓTKIE STRESZCZENIE PROJEKTU Celem projektu Fundacji Aktywne Społeczeństwo jest aktywizacja społeczno- zawodowa 60 osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. Lubelskiego do 11.2019 roku…

Liderzy Zmiany

„Liderzy Zmiany” Numer projektu: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.1 Aktywna Integracja Nazwa Wnioskodawcy: CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO Katarzyna Frańczak Biuro projektu: ul. Stodolna 6a 62-540 Kleczew…