Numer projektu RPWP.07.01.02-30-0003/19

Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne

Działanie 7.1. Aktywna integracja

Podziałanie 7.1.2. Aktywna integracja- projekty konkursowe

 

Nazwa wnioskodawcy: Bud Komplex Jakub Frańczak

Partner : Centrum Rozwoju Zawodowego Katarzyna Frańczak

Biuro projektu: 62-540 Kleczew, ul. Stodolna 6a

Okres realizacji projektu: 01.05.2021- 31.07.2022

Całkowita wartość projektu: 859 968, 90 zł.

Kwota dofinansowania: 730 973,56 zł.

Cel główny projektu: wzrost aktywności społeczno- zawodowej wśród 72 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym pow. 18 r.ż., które wymagają aktywizacji społecznej z obszaru wielkopolskiego

Główne działania w projekcie:

– Indywidualna diagnoza z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (w tym indywidualne spotkania z doradca zawodowym i psychologiem)- dla 72 UP

– Panel wsparcia o charakterze społecznym, w tym indywidualne poradnictwo psychologiczne i Warsztaty Kompetencji i Umiejętności Społecznych- dla 72 UP

– Szkolenia/ kursy podnoszące kompetencje/ kwalifikacje zawodowe- dla 72 UP

– Staże zawodowe- dla 36 UP

– Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – dla 72 UP

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest dla 72 (44 K , 28 M) osób biernych zawodowo, zamieszkujących województwo wielkopolskie. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pow. 18 r.ż., które wymagają aktywizacji społecznej i zawodowej. Preferowane osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, które stanowić będą 20% UP.

 

Rekrutacja:

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 72 osoby zamieszkujące obszar województwa wielkopolskiego, spełniające warunki uczestnictwa określone Regulaminie, które złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do projektu, Realizator zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych.
O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bierne zawodowo, pow. 18 r.ż., zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;  zamieszkujące (w rozumieniu KC) woj. Wielkopolskie.

Kryteria premiujące:

– Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ( 10pkt)
– Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (12pkt)
W przypadku takiej samej liczby punktów zdecyduje kolejność zgłoszeń.